TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(Dernek Kütük No: 6 – 169637)

BÖLÜM I

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI

DERNEĞİN ADI:

MADDE l- “Türk Neonatoloji Derneği” adında bir dernek kurulmuştur.

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2- Derneğin merkezi Ankara’dır.

DERNEĞİN AMACI:

MADDE 3- Neonatal dönemde (yenidoğan bebek dönemi – hayatın ilk ayı içinde) ortaya çıkan hastalıkların önlenmesi, bu dönemdeki hastalıkların en kısa zamanda teşhis ve tedavileri ile ilgili gelişmelerin izlenmesi ve uygulanması, böylece ülkemizde yüksek oranda olan bebek ölümlerinin azaltılmasına çalışılması, gerekirse yurt içi ve dışından cihaz, araç-gereç, ilaç ve insan gücü temini, bu konuda çalışan kişileri bir araya toplayarak sorunların çözümüne yardımcı olunması Derneğin başlıca amaçlarıdır. Dernek bu amaçları gerçekleştirebilmek için;

 1. A) Ülke çapında, özelikle büyük merkezlerde modern neonatoloji ünitelerinin kurulmasına yönelik çalışmalar yapar.
 2. B) Neonatoloji ünitelerinde kullanılması gerekli alet ve cihazlar ile personelin teminine çalışır, bunlar için gerekli her türlü maddi katkı ve bağış sağlar, gelir getirmek üzere balo, konser ve kermes gibi faaliyetler organize eder.
 3. C) Neonatoloji alanında en son yenilikleri de içerecek şekilde ulusal ve uluslararası bilimsel konferanslar, kongreler, sempozyumlar, seminerler, toplantılar düzenler, düzenlenmiş olanlara katılır; kitap, dergi broşür gibi yayınlarda bulunur.
 4. D) Amacı gerçekleştirmek için gelir getirici diğer faaliyetlerde bulunur.
 5. E) Amacın gerçekleştirilmesine yönelik olmak üzere kanunların izin verdiği diğer çalışmaları yapar.
 6. F)  Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için iktisadi işletme kurabilir.

Derneğin bu faaliyetlerde bulunabilmesi için bu konularda Yönetim Kurulu’nun karar vermesi ve çalışma biçimini kararlaştırmış olması gerekmektedir.

MADDE 4- Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 5- Dernek din ve siyasetle, amacı dışında herhangi bir konuyla uğraşmaz.

BÖLÜM II 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE ÇIKMA

DERNEĞİN ÜYELERİ:

MADDE 6- Derneğin iki tür üyesi vardır:

 1. A) Asil üye
 2. B) Fahri üye

ASİL ÜYELİK KOŞULLARI:

MADDE 7- Derneğe asil üye olabilmek için: 

 1. A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip, kamu haklarından yasaklanmamış ve kısıtlanmamış olmak gerekir. Tüm üyeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun dernek üyeliği ile ilgili 63, 64, 68, 69, 70 ve 71 nolu maddeleri ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda dernek üyeliği ile ilgili maddelerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere sahiptirler.
 2. B) Derneğe üye olabilmek için Neonatoloji Yan Dal Uzmanı olunması gerekir.
 3. C) Genel Kurul’un tespit ettiği üyelik aidatını vermeyi kabul edeceğini de bildiren üyelik başvurusunu iki üyenin önerisiyle Yönetim Kurulu’na vermek ve Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmek gerekir.

Yönetim Kurulu üyeliğe alıp almamakta serbesttir. Ancak, başvuruyu olumlu ya da olumsuz otuz gün içinde karara bağlayıp sonucu sahibine bildirmek zorundadır.

FAHRİ ÜYELİK:

MADDE 8- Derneğe fahri üye olmak için:

 1. A) Asil üyelik koşullarını taşımakla birlikte,
 2. B) Yurt içinde ve yurt dışında, Dernek çalışmalarına katkıda bulunanlarla, neonatoloji alanında üstün hizmetleri olanlara Yönetim Kurulu kararıyla fahri üyelik verilebilir. Yabancı uyruklu fahri üyeler için ikamet belgesi aranmaz, ödenti vermeleri isteklerine bağlıdır, oy hakları yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA:

MADDE 9- Ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olanlar, ayrılma tarihine kadar birikmiş borçlarından sorumlu olarak, Dernek üyeliğinden çıkarılmış sayılırlar. Ayrılanların yeniden üyeliğe başvurmalarında  bu tüzüğün 8. ve 9. maddeleri yeniden gözden geçirilir.

MADDE 10- Aşağıdaki durumların varlığında Yönetim Kurulu kararıyla üyelik kaydı silinir.

 1. A) Üyelik koşullarının sonradan yitirilmesinde,
 2. B) Ödenti borçlarının iki ay içinde yapılmış iki yazılı bildirime karşın ödememede,
 3. C) Derneğin amacına aykırı davranarak, çalışmalarını engelleyip güçleştirerek düzeni bozmada,
 4. D) Dernek üyeliği ile bağdaşmayan sakıncalı tutum ve davranışlarda bulunmak

BÖLÜM III 

DERNEĞİN ORGANLARI: KURULUŞ, YETKİ VE GÖREVLERİ


DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 11-  Derneğin organları şunlardır:

 1. A) Genel Kurul
 2. B) Yönetim Kurulu
 3. C) Denetleme Kurulu
 4. D) Onur Kurulu

GENEL KURUL:

MADDE 12- Genel Kurul, Derneğin en yetkili ve en üst organı olup, asil üyelerden oluşur. Fahri üyeler toplantılara katılabilir, söz alabilirlerse de oy hakları yoktur ve organlara seçilemezler. Genel Kurul üç yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulunun belirlediği tarih ve yerde toplanır. Üniversite yönetimi izin verirse toplantı üniversite içinde yapılabilir. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında  ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği   elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle  toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI DÜZENİ, TÜRÜ, GÜNDEMİ, YÖNETİMİ ve KARAR YETER SAYISI:

MADDE 13 -Genel Kurul;

 1. A) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan olarak toplanır. Gündemi Yönetim Kurulu saptar. Gündem dışı konuların görüşülebilmesi ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı görüşme istemini Genel Kurul Başkanlığı’na vermelerine bağlıdır. Bu durumda önergede belirtilen konunun gündeme alınıp konuşulması zorunludur. Gündemde bulunmayan konularda görüşme yapılamaz
 1. B) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin gündemi de içeren yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılarda yalnız gündem konusu olan hususlar görüşülür. Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 14- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 15­-

 1. A) Derneğin Yönetim, Denetleme ve Onur kurullarını seçmek,
 2. B) Tüzükte değişiklik yapmak,
 3. C) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu ibra etmeye karar vermek.
 4. D) Yönetim Kurulunun gelecek çalışma dönemi için hazırlamış olduğu bütçe taslağını incelemek, onamak ya da değiştirerek kabul etmek,
 5. E) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya eldeki taşınmaz malların satılması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 6. F) Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken her türlü kararları almak
 7. G) Gerektiğinde Derneğin feshine karar vermek,
 8. H) Derneğin federasyona katılması ya da federasyondan ayrılması için karar alınması
 9. I) Dernekler Kanunu’nun onadığı Bakanlar Kurulu kararını alarak Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, kuruluşlara katılması, yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapması, bunlardan ayrılması konularını kararlaştırmak,
 10. J) Yasalarca ve Dernek Tüzüğü’nce verilen diğer görevleri yapmak.
 11. K) Üyelik aidatlarını tespit etmek.

YÖNETİM KURULU

MADDE 16- Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından üç yıl süreyle gizli oyla seçilecek yedi asil, beş yedek üyeden kurulur. Yönetim Kurulu kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman üye ve bir Veznedar üye seçer. Genel Sekreter Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerden seçilir. Yönetim Kurulu gerektiğinde yeteri kadar memur ve müstahdemi ücret karşılığında çalıştırabilir. Başkan Yardımcısı, Başkan bulunmadığı zamanlarda başkanlık görevi yapar. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir çoğunlukla toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Özür bildirmeden üst üste üç toplantıya gelmeyen veya özür bildirse de altı aylık süre içinde dört toplantıya gelmemiş olan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Bu durum, Başkan tarafından Yönetim Kurulu’na sunulduktan sonra ilgili üyeye yazı ile bildirilir. Yönetim Kurulu üyeliği boşaldığı zaman aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Ayrılma veya diğer sebeplerle Yönetim Kurulu üye sayısı yedekler de dahil dört kişiden aşağı düşerse, seçim için Genel Kurul Yönetim Kurulu’nca veya Denetleme Kurulu’nca toplantıya çağırılır. Yönetim Kurulu en az dört üye hazır bulunmadıkça toplanmış sayılmaz. Yönetim Kurulu kararları karar defterine yazılır.

MADDE 17- Derneğin yürütme organı olan Yönetim Kurulu’nun görevleri:

 1. A) Derneği temsil etmek veya hususta kendi üyelerinden biri veya bir kaçına yetki vermek,
 2. B) Yönetim Kurulu’nu Başkan temsil eder.
 3. C) Çalışma programı hazırlar ve Genel Kurul’a sunar.
 4. D) Derneğe üye olmak isteyenlerin müracaatları hakkında karar verir, bağışları kabul eder (üye kaydı Genel Kurul toplantılarından önceki 15 gün içinde yapılmaz).
 5. E) Derneğin amacına uygun her türlü çalışma ve faaliyetlerde bulunur, gelir sağlamak için olanaklar araştırır.
 6. F) Genel Kurul toplantısı için gündem hazırlar, toplantı gerçekleştirir.
 7. G) Genel Kurul toplantısından on beş gün önce Yönetim Kurulu dönem çalışma raporu hazırlar.
 8. H) Gerektiğinde Tüzük değişiklikleri için önerileri hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.
 9. I) Derneğin gelir ve gider işlemlerini yapar ve gelecek dönem bütçesini hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.
 10. J) Genel Kurul toplantısında alınan kararları yerine getirir.
 11. K) Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.
 12. L) Onur Kurulu raporlarını karara bağlar

DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM:

MADDE 18- Dernek iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından üç yıl süreyle seçilen  üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

ONUR KURULU:

MADDE 19- Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Kurul incelemelerini dosya üzerinden yapar, gerekirse başvuranı, Yönetim Kurulu temsilcisini ve tanıklarını dinleyebilir. Dernekten çıkarılması istenen üyenin yazılı ya da sözlü savunmasını alır ve Yönetim Kurulu’nu karar vermesi için yazılı olarak bilgilendirir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

MADDE 20- Genel Kurul’ca yapılan seçimi takip eden 30 (otuz) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme kurulları ve Onur Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve adresleri Valiliğe bildirilir.

 

BÖLÜM IV  

DERNEĞİN GELİRLERİ

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

MADDE 21­-

 1. A) Üyelerden alınacak olan giriş aidatları ve yıllık aidatlar Yönetim Kurulunca belirlenir.
 2. B) Gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları her türlü bağış ve yardımlar,
 3. C) Derneğin yayınladığı kitap, broşür vb. gelirleri,
 4. D) Derneğe bağışlanmış emlak, eşya ve malzeme satışlarından sağlanan gelirler,
 5. E) Tertip edilecek konser, çay, balo, tiyatro ve piyango gelirleri.
 6. F) Bankadaki paraların faizleri,
 7. G) Dernek mallarından elde edilen gelirler,
 8. H) Dernekler Kanunu’nun cevaz verdiği her çeşit diğer gelirlerdir.

DERNEĞİN DEFTERLERİ:

 

MADDE 22­- Dernek kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noter veya İl Dernekler Müdürlüğü’ne tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 23-Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

MADDE 24- Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişiler Dernek Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bu kişiler adına yetki belgesi düzenlenerek İl Dernekler Müdürlüğü’ne tescil ettirilir. Alındı belgelerini saklama süresi beş yıldır. Alındı belgesinde ödenen ve bağışta bulunanların açık kimliği ve imzası bulunur.

DERNEĞİN MALLARININ VE PARASININ KORUNMASI VE BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 25­-

 1. A) Derneğin menkul ve gayrimenkul malları hakkında Yönetim Kurulu’nca sayfaları numaralanmış ve tasdik edilmiş bir demirbaş defteri bulundurulur.
 2. B) Yönetim Kurulu bu mallar hakkında gerekli muhafaza tedbirlerini alır, gerekirse sigorta yaptırır. Dernek edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.
 3. C) Derneğin paraları Yönetim Kurulu kararı ile bir devlet bankasına yatırılır. Dernek kasasında bulundurulacak miktar ihtiyaç halinde yönetim kurulunca belirlenir.
 4. D) Dernek adına açılmış olan hesaptan Sayman üye ve Veznedar üyenin ancak birlikte imzasıyla doğrudan bankadan veya çek yazmak suretiyle para çekilebilir. Çekilen para en geç on beş gün içinde sarf yerine harcanır. Sayman ve veznedar bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu’nca yetki verildiğinde onların yerine başkan, başkan vekili veya yetki verilen Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından çek yazılabilir.
 5. E) Derneğin Borçlanma Usulleri: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

BÖLÜM V

SON KURALLAR

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 26– Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı ,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘ü’dür .

DERNEĞİ FESHİ:

MADDE 27- Dernek Genel Kurul kararıyla her zaman feshedilebilir. Ancak toplantı gündeminde bu konunun bulunması ve toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3’nün hazır olmaları zorunludur. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar, toplantıya katılanların 2/3’nün oyuyla alınabilir. Fesih kararı beş gün içinde Yönetim Kurulu’nca yazıyla Valiliğe bildirilir.

MADDE 28- Derneğin feshi halinde mevcut menkul, gayrimenkul malları, para ve alacak her türlü hakları Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye işletmesine devredilir.

UYGULANACAK KURALLAR:

MADDE 29- Bu tüzükte hakkında kural bulunmayan konu ve durumlarda öncelikle Dernekler Kanunu, daha sonra Medeni Kanun uygulanır. Bunlarda da çözüm getirecek açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden yararlanılarak Genel Kurul kararıyla sonuca varılır.

DERNEĞİN KURUCULARI:

MADDE 30- Derneğin kurucuları aşağıda soyadlarına göre (alfabetik sıra ile) ad ve soyadları,  meslek ve sanatları, konutları ve uyrukları belirtilen kişilerdir.