Klinik Araştırmacı Eğitim Programı (2-3 Mayıs)

Nis 09 2015
(0) Yorumlar

KLİNİK ARAŞTIRMACI EĞİTİM PROGRAMI

2- 3 MAYIS 2015 – TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL PROGRAM

1. GÜN SABAH OTURUMU

ARAŞTIRMA PLANLAMA

 Sunumlar:
o TıptaAraştırmaTasarımları

Gözlemsel Çalışmalar

Tanımlayıcı Çalışmalar; Vaka-Kontrol Araştırmaları; Kesitsel Araştırmalar; Prospektif Kohort Araştırmalar ve Yöntem Araştırmaları

Deneysel Çalışmalar

Klinik Araştırmalara Genel Bir Bakış; Paralel Gruplu Araştırmalar; Çapraz Gruplu Araştırmalar; Kendi Kendine Kontrollü Çalışmalar

o MedikalAraştırmalarlaİlgiliMevzuat
Klinik Çalışmalar ve Gözlemsel Çalışmalarla İlgili Mevzuatın

Karşılaştırılmalı Olarak Tartışılması

Araştırıcı Tarafından Başlatılan Araştırmalar ve Araştırıcı Sorumlulukları

Araştırmalar İçin Maddi Kaynak Sağlayan Kurumlara Başvuru

 Grup Çalışması:
o Bir Klinik Araştırma Protokolündeki Hataların Saptanması

1. GÜN ÖĞLEDEN SONRA OTURUMU

TEMEL İSTATİSTİK ANALİZ – 1

 Sunumlar:
o İstatistikte Temel Kavramlar

Ölçüm Skalaları; Merkezi Eğilim Ölçütleri ve Yayılma Ölçütleri; Normal Dağılım Testlerinin Gözden Geçirilmesi

o Oranların Karşılaştırılması
Ki-Kare Testi; Fisher Testi; McNemar Testi

 Grup Çalışması:
o Hangi Durumlarda Ortalama, Ortanca, Oran, Standart Sapma, Standart Hata

vb. Kullanılır?

TEMEL İSTATİSTİK ANALİZ – 2

 Sunumlar:
o İki Ortalamanın Karşılaştırılması

3 MAYIS 2015

Student t Testleri; Nonparametrik Alternatifler (Mann-Whitney U Testi ve Wilcoxon Testi)

o İkiden Çok Ortalamanın Karşılaştırılması
Tek-yönlü Varyans Analizi (ANOVA); Nonparametrik Alternatifler

(Kruskal-Wallis Varyans Analizi ve Friedman Varyans Analizi)

 Grup Çalışması:
o Hangi Durumlarda Hangi İstatistik Testler Kullanılır?

2. GÜN ÖĞLEDEN SONRA OTURUMU

YAYIN HAZIRLAMA

 Sunumlar:
o MakaleYazma İlkeleri

Araştırmanın Tasarımı
Gereç ve Yöntemler
Sayılar, Yüzdeler, Ortalamalar, P Değerleri vs. vs. Tablolar ve Grafikler

o Poster Hazırlama İlkeleri
Boyutlar, Renkler, Tablolar vs.

 Grup Çalışması:
o Bu Makalede Neler Doğru, Neler Yanlış?