Türk Neonatoloji Derneği Üçüncü Protokol Belirleme Toplantısı

Mar 29 2017
(0) Yorumlar
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Türk Neonatoloji Derneği bilimsel faaliyetleri-nin en önemlilerinden biri olan Yenidoğan Pro-tokolü Belirleme Toplantılarının üçüncüsünü 24 Mart 2017 tarihinde Erzurum’da gerçek-leştirdik. Bundan önceki iki protokol toplantı-mız sırasında altışar başlıkta toplam 12 konu ile ilgili protokollerimiz hem basılı olarak tüm Türkiye’ye dağıtılmış, hem de web sitemizde her an ulaşılır olarak bulunmaktadır.

Üçüncü protokol belirleme toplantımız için de konular yine en çok gereksinim duyulan, en önemli başlıklardan seçildi. “Neonatal Hi-poksik İskemik Ensefalopatide Tanı ve Tedavi Rehberi” hem bebeklerimize standart bir te-davi uygulanmasını sağlayacak hem de yasal açıdan karşılaştığımız sorunların çözümünde destek olacaktır. “Neonatal Hemodinami ve Hipotansiyon Rehberi” merkezlere ve kişilere göre çok fazla değişebilen tanı ve tedavi yakla-şımlarının daha doğru ve standart yapılmasını sağlarken sıkça karşılaşılan bu klinik durum-larda tüm hekimlere önemli bir rehber olacak. Yenidoğan Bebeklerin Güvenli Nakli Rehberi ise halen transport konusunda yaşadığımız sorunların çözümünde ve Sağlık Bakanlığımız ile ortak bir protokol oluşturulması konusunda çok önemli bir kaynak olacak.

Komisyon üyeleri yaklaşık 6 aylık bir çalışma sürecinin sonunda ön hazırlıklarını ülkemizde-ki tüm yenidoğan merkezlerini temsil edecek şekilde oluşturulmuş öğretim üyeleri grubuna önce elektronik ortamda sundu. Daha son-ra karşılıklı ve detaylı tartışma için 24 Mart 2017 tarihinde üçüncü protokol toplantımızı Erzurum Palandöken Sway otelde gerçekleş-tirdik. Bu toplantıya her merkezden bir tem-silcinin katılması sağlanmaya çalışıldı. Önce komisyon üyeleri protokol önerilerini sundular ve ardından tüm katılımcılar eleştirilerini ve katkılarını paylaştılar. Tüm eleştiri ve katkılar kaydedildi, detaylı katkılar için çalıştay katı-lımcılarına ilave süre verildi. Halen komisyon üyeleri bu eleştiri ve katkılar doğrultusunda protokollere son şeklini vermektedir. En kısa sürede bu yeni protokolleri de yenidoğan sağ-lığına katkıda bulunmak üzere hekimlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Protokoller yine kitap olarak basılacak ve web sitesine konacaktır.

Aşağıda üçüncüsü yapılan protokol belirleme toplantısının konu başlıkları ve komisyon üye-lerinin isimlerinin yer aldığı tablo bulunmakta-dır. Gerçekten büyük emek isteyen bu çalış-maları yürüten ve ortaya yine çok değerli bir eser çıkaracak olan tüm hocalarımıza yürek-ten teşekkür borçluyuz. Sempozyuma katıla-rak ya da elektronik ortamda değerli katkılarını sunan hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu dinamik süreçte protokoller tüm üyelerimi-zin görüşüne açıktır ve yapılacak güncelleme-lerde her türlü katkı dikkate alınacaktır.

Related Posts